Kvkk

KVKK (KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU) NEDİR?

Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 6698 kanun numarası ile yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yedi bölümden oluşmakta olup, BİRİNCİ BÖLÜM; Amaç, Kapsam ve Tanımlar. İKİNCİ BÖLÜM; Kişisel Verilerin İşlenmesi. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM; Haklar ve Yükümlülükler.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM; Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili. BEŞİNCİ BÖLÜM; Suçlar ve Kabahatler. ALTINCI BÖLÜM; Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler içeriklerini kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tamamına buradan erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİMDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz merkezi Ankara da kurumdur.
Kurum Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak için oluşturulmuştur.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapmaktadır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurumunun görevleri şöyledir.
MADDE 20- (1) Kurumun görevleri şunlardır: a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak. c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak. ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna (…) (2) sunmak. (2) d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu ile ilgili diğer bilgilere buradan erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun maddesinde “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” olarak tanımlanmaktadır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi web sitesinde kişisel veri tanımı “Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder.Yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu durum, kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar.” şeklindedir.

Avrupa Birliği GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (GDPR) web sitesinde ise “Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

GDPR ile ilgili diğer bilgilere buradan erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYUM EĞİTİMLERİ

Firmamız alanında uzman hukuk ve bilişim uzmanlarınca bir günlük Kişisel Verileri Koruma alanında hukuk ve bilişim eğitimi vermektedir.
Hukuki Konular:
Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye’de gelişimi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaç ve kapsamı
Kişisel veri ve hassas kişisel verinin tanımlanması ve işleme koşulları
Kişisel verilerin aktarılması koşulları
Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika, prosedür ve diğer dokümantasyon
Bilişim ve Bilgi Güvenliği Konuları:
BT altyapısının KVKK uyumluluğu, teknik tarafta yapılması gerekenler,
KVKK kapsamında Bilgi Güvenliği (Güvenlik analizi, Log kayıtları, Personel Bilgisayarları, Ağ güvenliğini, Şifreleme)
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi,
SOME – Siber Olaylara Müdahale- Yaşanan Siber Olayda delillerin yasalara uygun toplanması.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYUM DANIŞMANLIĞI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun maddesi kapsamınca ilgili kurumlara bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.
VERBİS (VERİ SORUMLULARI SİCİLİ) kayıt işlemlerinin yapılması
Firmaya ait daha önceki hem dijital ortamdaki hem de kağıt ortamındaki Kişisel Verilerin Sınıflandırılması işleminin yapılması
Kişisel veri işleme süreçlerinin uyumlandırılması işlemi

Kişisel veri işleme süreçlerinin uyumlandırılması işlemi
Bilgi işlem alt yapısının KVKK alanında alınması gereken tedbirler ve uyumlandırılması işlemi
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma metinlerinin oluşturulması
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açık rıza metinlerinin oluşturulması
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kanunu taraf sözleşmeleri metinlerinin oluşturulması
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturulması
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ön gördüğü verilerin silinmesi ve imhası işlemleri
Kişisel Verileri Koruma Kanunu hukuki farkındalık eğitimleri
Kişisel Verileri Koruma Kanunu bilişim farkındalık eğitimleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAZIRLAMA

Lider KVKK Kişisel Verilerin Güvenliği kapsamında alanında uzman bilişim ve hukukçuklar ile bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte müşterilerinin Kanun kapsamında belirtilen yükümlülükler ile uyulması gereken usul ve esaslar bakımından danışmanlık hizmeti vererek kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası hazırlamaktayız.